Translate

2021. gada 7. jūnijs

Kādi ir pieejamie pētījumi un pierādījumi par pieaugušo izglītību Eiropā?

Pieaugušo izglītības politikai un tās nodrošināšanas iespējām ir jābalstās uz pierādījumiem par to efektivitāti. Eiropas Komisija līdzdarbojas šajā jautājumā, pasūtot pētījumus un izplatot jaunāko informāciju, un nododot to politikas veidotājiem un citām ieinteresētajām pusēm.

Pieaugušo izglītības politikas efektivitātes analīze

Eiropas Komisija ir publicējusi pētījumu, kurā apkopoti jaunākie pierādījumi par galvenajiem veiksmes faktoriem, kas nosaka pieaugušo izglītības politikas efektivitāti. Tajā ir ietvertas pamatnostādnes politikas analīzei un vadlīnijas dalībvalstīm efektīvas pieaugušo izglītības politikas attīstīšanai un uzraudzīšanai. Tas ir EPALE politikas analīzes rīka, pamats — šis rīks ir izstrādāts, lai palīdzētu politikas veidotājiem izvērtēt pieaugušo izglītības politiku un tās nodrošināšanas iespējas, kā arī veikt nepieciešamos uzlabojumus.

Pētījums par pieaugušo izglītības politikas efektivitāti

Analītiskās pamatnostādnes

EPALE politikas analīzes rīks

Pieaugušo prasmju apsekojums

Eiropas Komisija sniedz savu ieguldījumu OECD organizētajā PIAACapsekojumā par pieaugušo prasmēm. Apsekojumā ir ietverti reālie dati par pieaugušo prasmēm no 40 pasaules valstīm. Tajā ir uzskatāmi redzams, ka lielai daļai pieaugušo Eiropā ir grūtības ar pamata prasmēm — lasītprasmi, rēķināšanas un digitālajām prasmēm.

Pieaugušo prasmju apsekojuma kopsavilkums

Citi noderīgi pētījumi par pieaugušo izglītību

Tālāk ir norādītas saites uz citiem EK pasūtītajiem, ar pieaugušo izglītību saistītiem pētījumiem:

Pieaugušie apmācāmie digitālā mācību vidē

Pētījumā ir aprakstīta pašreizējā situācija dažādās valstīs pieaugušo izglītības jomā attiecībā uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, tostarp atvērto izglītības resursu izmantošanu. Tajā ir aprakstītas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju daudzās priekšrocības pieaugušo izglītībā, un tajā ir ietverti ieteikumi politikas veidotājiem, mācību nodrošinātājiem un apmācāmajām personām par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju labākajām izmantošanas iespējām.

Pieaugušo izglītība un apmācība Eiropā — izglītības iespēju pieejamības paplašināšana

Publikācijā tiek izmantoti dažādi indikatori, kas ļauj detalizēti aprakstīt pieaugušo izglītības un apmācību politiku un tās nodrošināšanas iespējas ES valstīs, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātākajām pieaugušo apmācāmo grupām — personām, kurām nav pamata prasmju, ir zemākā līmeņa kvalifikācijas vai tādu nav vispār.

Pieaugušo izglītības sektora finansēšana

Šajā pētījumā tiek analizētas atšķirīgās pieaugušo izglītības finansēšanas metodes dažādās ES valstīs, salīdzinot tās ar metodēm citās pasaules daļās. Tajā tiek apskatīti dažādi finansēšanas avoti un dažādi finanšu instrumenti, kā arī tiek sniegti ieteikumi politikas veidotājiem.

Augstākās izglītības pieejamība pieaugušajiem

Šajā pētījumā tiek izmantoti labās prakses piemēri no 15 valstīm, pētot veidus, kā padarīt augstāko izglītību elastīgāku, tādējādi padarot to pieejamāku cilvēkiem vēlākos dzīves posmos.


Galvenās kompetences pieaugušo izglītības jomas profesionāļiem

Pētījums balstās uz vairāku valstu labas prakses piemēru analīzi. Tajā tiek identificētas galvenās kompetences, kas nepieciešamas pieaugušo izglītības jomā strādājošo profesiju pārstāvjiem, aptverot ne tikai mācīšanu, bet arī administratīvo un programmu attīstīšanas jomu. Šo pētījumu var izmantot pieaugušo izglītības sektora darbinieku kompetenču profilu izstrādei.

Tālākā arodizglītība un apmācības Eiropā — turpmākais ceļš

Šajā publikācijā tiek apskatīts jaunākais pētījums par tālāko arodizglītību un apmācībām (CVET). Tajā tiek analizēts, kā CVET ietekmē ekonomiskās un sociālās politikas mērķus, vispārējos vilcienos apskatīti CVET prakšu un politikas galvenie sasniegumi, kā arī izcelti politikas trūkumi un izaicinājumi, kuriem turpmāk jāpievērš uzmanība.

Mācības darbavietā tālākas arodizglītības un apmācību ietvaros: politika un prakses piemēri Eiropā

Šī publikācija balstās uz pētījuma datiem par vidēja lieluma uzņēmumiem sešās valstīs. Tajā tiek analizēta politika un prakse attiecībā uz mācībām darbavietā tālākas arodizglītības un apmācību ietvaros, aprakstīti šo mācību galvenie veidi un modeļi, kā arī identificētas to galvenās priekšrocības, vajadzības un grūtības.

Pieaugušo bezdarbnieku prasmju pilnveide — apmācību piedāvājuma organizēšana, profilēšana un mērķauditorijas noteikšana

Šis pārskats balstās uz 33 valstu ziņojumu datiem. Tajā ir aprakstīti bez darba esošajiem pieaugušajiem paredzēto apmācību pasākumu finansēšanas, pārvaldības un ieviešanas modeļi, apkopoti secinājumi par labas prakses piemēriem, vispārējos vilcienos aprakstītas ar apmācību programmām saistītās grūtības, kā arī sniegti ieteikumi.

URL: https://epale.ec.europa.eu

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru