Translate

2021. gada 7. jūnijs

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Lisabonas deklarācijai "Digitālā demokrātija ar mērķi""

Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi dokumentu projektu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu deklarācijai “Lisabonas deklarācija “Digitālā demokrātija ar mērķi”” (“Lisbon Declaration Digital Democracy with a Purpose) (turpmāk – deklarācija), kurai pievienošanās plānota 2021. gada 1. jūnijā, Digitālās asamblejas ietvaros.

Deklarācijas mērķis, ņemot vērā paziņojumu “Digitālais kompass 2030. gadam. Eiropas ceļš digitālajā desmitgadē” un balstoties uz Berlīnes deklarāciju par uz vērtībām balstītu digitālo transformāciju, ir pastiprināt ES dalībvalstu ieguldījumu tādā digitālajā transformācijā, kas stiprinās digitālās ekosistēmas cilvēcisko dimensiju, veicinot digitālo pratību, digitālās prasmes un kompetences, demokrātiskās vērtības, cilvēka tiesības un brīvības, ētisku tehnoloģiju pielietojumu un starptautiskās sadarbības attīstību, kas ir izšķiroši nosacījumi uzticamai, taisnīgai, pārredzami ilgtspējīgai, novatoriskai un konkurētspējīgai digitālajai pasaulei.

Esošā situācija

Digitālās un citas tehnoloģiskās inovācijas pārveido ikvienu cilvēka dzīves aspektu. Turpinoties digitālajai revolūcijai, ir svarīgi sociālās un demokrātiskās vērtības un mērķus iekļaut uz nākotni vērstā digitālās transformācijas satvarā.

Covid–19 infekcijas izraisītā krīze ir izcēlusi, ka savienojamība un digitālās tehnoloģijas ir ļoti svarīgs valsts, izglītības, saimnieciskās darbības un inovāciju resurss, un tām būs būtiska nozīme ekonomikas atveseļošanā, tostarp sociālajā labklājībā.

Ņemot vērā to, ka darba apstākļi, patēriņš, mācību un mācīšanas vide un sociālā mijiedarbība strauji mainās, ir nepieciešams nodrošināt, ka “neviens nav palicis novārtā” (no one have left behind) saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, Zaļo kursu un Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kurā ir nosprausti principi un tiesības, kas ir būtiskas taisnīgiem un labi funkcionējošiem darba tirgiem un labklājības sistēmām 21. gadsimtā. Digitālās iekļaušanas un pratības veicināšana, digitālās plaisas mazināšana starp sabiedrībām un to iekšienē un visa veida diskriminācijas izskaušana, īpaši izglītībā un apmācībā, kā arī atbalsts uzņēmumu (jo īpaši jaunuzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu) izaugsmei un tehnoloģiskajai konkurētspējai tirgū ir galvenie faktori taisnīgai, konkurētspējīgai un ilgtspējīgai attīstībai.

Jaunām un revolucionārām tehnoloģijām, starptautiskai datu plūsmai, digitālajiem produktiem un pakalpojumiem, tīkliem un personas un nepersonas datu atkalizmantošanai jāatbilst piemērojamam tiesiskajam regulējumam un jānodrošina cilvēktiesību, kā arī ētikas principu pilnīga ievērošana.

Bez atbilstošiem drošības pasākumiem digitalizācija, papildus tās ieguldījumam konkurētspējā un ilgtspējīgā attīstībā, rada risku, ka tiks padziļināta sabiedrības nevienlīdzība un apdraudēta demokrātija un sociālā kohēzija, kā arī pārkāptas cilvēktiesības.

Ņemot vērā minētos izaicinājumus, ir nepieciešams nodrošināt, ka digitālās transformācijas pamatā ir nodomi un darbības, kas izriet no vairāku ieinteresēto personu (ne tikai pilsoņu), valdību un valsts pārvaldes iestāžu, bet arī uzņēmumu un to apvienību, arodbiedrību, nevalstisko un bezpeļņas organizāciju, akadēmisko aprindu (gan no ES, gan no trešajām valstīm), kopīgiem centieniem.

Līdz ar to, ES dalībvalstis, lai veicinātu procesu, kas izriet no Komisijas paziņojuma “Digitālais kompass 2030. gadam. Eiropas ceļš digitālajā desmitgadē”, parakstot deklarāciju, vienojas:

  1. Veicināt ētiskas kopīgas vērtības un cilvēktiesības.
  2. Veicināt starptautisko digitālo sadarbību.
  3. Veicināt uz digitālajām tehnoloģijām balstītu ekonomiku kā labklājības un konkurētspējas veicinātāju, neaizmirstot par vides aspektiem, un atzīt digitālās transformācijas ekonomisko ietekmi.

Deklarācija tiks uzskatīta par nesaistošu (non-binding) politisku paziņojumu, veicinās procesu, kas izriet no Komisijas paziņojuma “Digitālais kompass 2030. gadam. Eiropas ceļš digitālajā desmitgadē” un papildinās un stiprinās sabiedrības iesaistīšanos, jo īpaši saistībā ar turpmākām diskusijām par digitālajiem principiem. Ja digitālie principi tiek īstenoti ar politikas iniciatīvu palīdzību, šādus principus piemēro kopā ar citām tiesībām un principiem, kā arī vispārējām sabiedrības interesēm. Ja šie principi atspoguļo normatīvajos aktos nostiprinātās tiesības, šīs tiesības netiek ietekmētas.

Latvija ir piedalījusies deklarācijas projekta izstrādē un tajā ietvertie principi un uzdevumi ir saskaņā ar Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam projektā (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 14. janvārī) iekļautajiem rīcības virzieniem, kā arī Elektronisko sakaru nozares attīstības plāna 2021.-2027. gadam projekta pasākumiem (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 20. maijā). Pamatojoties uz minēto un to, ka 2020. gada 8. decembrī Latvija pievienojās Berlīnes deklarācijai par uz vērtībām balstītu digitālo transformāciju, kā arī to, ka aspekti, kas ietverti deklarācijā, ir nozīmīgs pamats turpmākai sekmīgai ES un Latvijas digitalizācijas politikai, deklarācijas parakstīšana Latvijai ir uzskatāma par būtisku digitālās transformācijas sastāvdaļu.

Turpmākā rīcība

Ņemot vērā šajā informatīvajā ziņojumā minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ierosina atbalstīt priekšlikumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam 2021. gada 1. jūnijā, Digitālās asamblejas ietvaros izteikt Latvijas piekrišanu pievienoties ES dalībvalstu kopīgajai deklarācijai “Lisabonas deklarācija “Digitālā demokrātija ar mērķi”” (Lisbon Declaration Digital Democracy with a Purpose) (pielikumā deklarācijas teksts angļu valodā).

URL: http://polsis.mk.gov.lv/documents/7092

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru