Translate

2021. gada 21. maijs

Norādījumi par izvairīšanos no interešu konfliktiem

Eiropas Komisija publicējusi vadlīnijas “Norādījumi par izvairīšanos no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu”. Vadlīnijās sniegti norādījumi par to, kā interpretēt un piemērot saistošās normas, lai veicinātu labu praksi, kā arī sniegti piemēri interešu konflikta situācijām. 

Finanšu regulas* normas par izvairīšanos no interešu konflikta ir saistošas Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanas uzraudzībā iesaistīto institūciju darbiniekiem, nosakot pienākumu interešu konflikta situācijas identificēt un novērst. Šī prasība ir būtiska, lai nodrošinātu publiskās pārvaldes pārredzamību, reputāciju un objektivitāti, kā arī tiesiskuma principu. Saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu interešu konflikts pastāv tad, ja budžeta izpildē iesaistīta finanšu dalībnieka vai citas personas funkcijas neatkarīgi un objektīvi traucē pildīt iemesli, kas saistīti ar ģimeni, emocionālajām saitēm, politisko vai nacionālo piederību, ekonomiskajām interesēm vai jebkādām citām tiešām vai netiešām personīgajām interesēm.  

Vadlīnijās papildus ir iekļauti skaidrojumi par interešu konfliktu Iepirkumu direktīvas** kontekstā. Minētais skaidrojums izmantojams, vērtējot interešu konflikta gadījumus saistībā ar kandidāta vai pretendenta interešu pārstāvēšanu Publisko iepirkumu likuma 25.panta kontekstā. Iepirkumu direktīvas 24.pantā noteikts, ka interešu konflikta jēdziens ietver vismaz visas tās situācijas, kad līgumslēdzējas iestādes personāla locekļiem vai tāda iepirkumu pakalpojumu sniedzēja personāla locekļiem, kas rīkojas līgumslēdzējas iestādes vārdā, kuri ir iesaistīti iepirkuma procedūras rīkošanā vai var ietekmēt šīs procedūras iznākumu, ir tieša vai netieša finansiāla, ekonomiska vai cita veida personiska ieinteresētība, ko var uzskatīt par tādu, kas kompromitē viņu objektivitāti un neatkarību iepirkuma procedūras kontekstā. Saskaņā ar vadlīnijās norādīto:

  1. pasūtītājam ir pienākums veikt atbilstīgus pasākumus, lai efektīvi novērstu, konstatētu un labotu interešu konfliktus (piemēram, attiecīgās personas atstatīšana no piedāvājumu vērtēšanas, kā arī, ja šādi pasākumi nav pietiekami, lai mazinātu interešu konfliktu (piemēram, attiecīgā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras posmos, kas jau ir notikuši, un tos nevar mainīt/atkārtot), pasūtītājam būtu jāveic turpmāki pasākumi attiecībā uz konkrēto pretendentu, piemēram, pretendenta izslēgšana no konkursa procedūras); 
  2. prasība par interešu konflikta efektīvu novēršanu attiecas uz visiem iepirkuma procedūras posmiem (piedāvājuma sagatavošana, pretendentu/kandidātu atlase un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, kā arī pēckonkursa posms);
  3. gadījumos, kad ir konstatējams nenovērsts interešu konflikts un attiecīgais pretendents ir veiksmīgi noslēdzis iepirkuma līgumu, ir piemērojama 100% finanšu korekcija ar attiecīgo iepirkumu saistītajiem izdevumiem un nav jāpierāda interešu konflikta faktiska ietekme uz konkrētu lēmumu pieņemšanas procesu, proti, nav nepieciešams pierādīt, ka interešu konflikts ir apzināti izmantots uzvarējušā pretendenta labā. Minēto ilustrē šāds piemērs: Persona X ir viens no pieciem piedāvājumu vērtēšanas komisijas locekļiem. Laikā, kad tika izvērtēti piedāvājumi un pieņemti lēmumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, X nodarbināja uzvarējušais pretendents Y amatā. Neatkarīgi no personas X konkrētās un materiālās ietekmes uz piešķiršanas lēmumu un konkrētajiem apstākļiem (vērtēšanas komisijas lēmumu pieņemšanas kārtība saskaņā ar objektīviem piešķiršanas kritērijiem, seši pretendenti, kas piedalās konkursā utt.) situācija rada interešu konfliktu. Finanšu korekciju piemēro, ja ir izpildīti abi minētie nosacījumi, t. i., 1) interešu konflikts netika atklāts un/vai pietiekami ierobežots un 2) šis interešu konflikts skar uzvarējušo uzņēmumu.

Vadlīnijas projektu īstenošanā.

Vadlīnijas latviešu valodā 

Vadlīnijas angļu valodā

Skaidrojumi par interešu konflikta regulējumu Publisko iepirkumu likuma kontekstā pieejami Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 

Papildus aicinām iepazīties ar žurnālā “Jurista Vārds” pirmpublicēto rakstu “Interešu konflikta problemātika ES fondu projektu publiskajos iepirkumos” 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012
** Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru