Translate

2021. gada 31. marts

Atskats uz Memoranda padomes 31.03.2021. sēdi

Atskatoties uz šodienas, 2021. gada 31.marta Memoranda padomes sēdes norisi:

 • Memoranda padome uzklausīja Pārresoru koordinācijas centra pārstāvju redzējumu par aktivitātēm sociālās uzticēšanās veicināšanai,  izsakot pateicību par tēmas nozīmīguma aktualizēšanu un atbalstu plānotajām turpmākajām darbībām. Valsts kanceleja informēja par OECD plānoto pētījumu par uzticēšanos visās organizācijas dalībvalstīs pēc vienotas metodoloģijas.
 • Kultūras  ministrijas pārstāves iepazīstināja ar Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāna 2021.-2023.gadam projektu, kuru plānots pēc 2021.gada 12.aprīļa izsludināt publiskajā apspriešanā, aicinot sabiedrības pārstāvjus izteikt priekšlikumus plāna pilnveidošanai. Vienlaikus Kultūras ministrija informēja par iepriekšējā Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020.gadam īstenošanā sasniegtajiem rezultātiem.
 • Finanšu ministrijas pārstāve iepazīstināja ar sagatavoto redzējumu saistībā ar izmaiņām regulējumā sabiedriskā labuma organizāciju saimnieciskai darbībai. Tika sniegta informācija arī par dokumenta turpmāko virzību – to plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Padome vienojās, ka nepieciešams diskusijas turpinājums par šo jautājumu – vismaz sanāksme, kas tiek plānota 9.aprīlī plkst. 15.00 un iespējams, arī nākamajā Memoranda padomes sēdē. Informācija par iespējām piedalīties sanāksmē tiks sniegta, nosūtot uzaicinājumu Memorandu parakstījušajām organizācijām tuvākajā laikā.
 • Memoranda padome apstiprināja konkursa komisijas personālsastāvu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa atlases procesa nodrošināšanai.
 • I.Vaivare informēja par aktualitātēm saistībā ar darbu COVID-19 stratēģiskās vadības grupā un Memoranda padome atbalstīja kopīgu aicinājumu visām ministrijām ar savas nozares NVO rīkot sanāksmes, gatavojot Latvijas kopējo redzējumu par vēlamajiem ieguldījumiem nozarē (t.sk. NVO aktivitātēm/līdzdalībai) no ES fondiem un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem (t.sk. Atveseļošanas un noturības mehānisms un Daudzgadu finanšu ietvars). Memoranda padome lūdz ministrijas organizēt diskusijas līdz 2021.gada 21. aprīlim, to norises kopsavilkumu nosūtot Memoranda padomei līdz 2021.gada 23. aprīlim.
 • Tāpat Memoranda padome atbalstīja priekšlikumus sagatavot grozījumus Memoranda padomes 2017.gada 24.maijā apstiprinātajā kārtībā attiecībā uz pārstāvju deleģēšanu, risinot identificētos Memoranda padomes un deleģēto pārstāvju sadarbības problēmjautājumus.
 • Sabiedrības integrācijas fonds iepazīstināja ar kustību “Dažādībā ir spēks” (plašāka infomācija pieejamahttps://www.dazadiba.lv/). Tuvākajā laikā tiks izsūtīta papildus informācija par iespējām pieteikties pašvērtējuma veikšanai.
 • Ņemot vērā, ka iespējai deleģēt pārstāvi Dziesmu un deju svētku padomes pretendentu vērtēšanas komisijā noteiktajā termiņā nav atsaukusies neviena organizācija, sadarbībā ar Kultūras ministriju rasts risinājums – Memoranda padomes sekretariāts aicinās jomas ekspertus no Nemateriālā kultūras mantojuma padomes, Latvijas Mūzikas padomes un Latvijas Dejas padomes apsvērt pārstāvju izvirzīšanu, lai attiecīgi Memoranda padome rakstiskajā procedūrā 2021.gada aprīļa sākumā varētu lemt par pārstāvja deleģēšanu.
 • Sabiedrības integrācijas fonds informēja par tuvākajās dienās plānoto konkursa izsludināšanu uz četrām nevalstisko organizāciju pārstāvju vietām Sabiedrības integrācijas fonda padomē, kā arī aicināja Memoranda padomi deleģēt pārstāvi pretendentu pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvā.
 • Nākamā Memoranda padomes sēde notiks 2021.gada 28.aprīlī plkst. 11.00, tās darba kārtībā iekļaujami šādi jautājumi: Valsts kancelejas un Atvērtās pārvaldības partnerības ekspertu ziņojums par 5.Latvijas Atvērtās pārvaldības plāna izstrādes procesu, provizoriski ziņojums par biedrības „Latvijas Pilsoniskās alianse” un biedrības „Sabiedriskās politikas centrs Providus” kopīgi veikto pētījumu, kā arī citi jautājumi, kas tiks precizēti tuvākajā laikā.

Visi sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē: https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-31-marta-sedes-darba-kartiba, savukārt sēdes ieraksts - https://www.youtube.com/watch?v=kLDbD1_ZpJ0.

Informāciju sagatavoja 

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja

Valsts pārvaldes politikas departaments

Konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos

2021. gada 30. marts

Izsludināts pirmais konkurss Erasmus+ programmas jaunajā periodā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) paziņojusi par Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ jaunā perioda uzsākšanu un izsludinājusi 2021. gada projektu pieteikumu konkursu. Šajā programmas periodā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju. Programmas kopējais budžets 7 gadiem pārsniedz 28 miljardus eiro, paredzot iesaistīt 12 miljonus dalībnieku visās programmas dalībvalstīs.

Programmas īstenošanai Latvijā izglītības un mācību jomā 2021. gada konkursā piešķirti vairāk nekā 21,6 miljoni eiro, t.sk. 13,9 miljoni eiro mācību mobilitātēm un 7,7 miljoni eiro sadarbības partnerību īstenošanai. Nozīmīgs finansējuma pieaugums šajā konkursā ir mācību mobilitāšu īstenošanai skolu un pieaugušo izglītības sektorā.

Jaunums programmā ir mācību mobilitātes iespējas skolēniem un pieaugušo izglītības dalībniekiem. Skolēni var doties līdz 30 dienām ilgā grupu mobilitātē uz ārvalstīm, savukārt skolēniem individuāli ir pieejama īstermiņa mobilitāte līdz 29 dienām vai ilgtermiņa mobilitāte līdz pat vienam gadam. Līdzīgi arī pieaugušo izglītības dalībnieki var doties grupu mobilitātē līdz 30 dienām vai šāda paša garuma individuālajā mācību mobilitātē.

Lai sekmētu stratēģisku pieeju mācību mobilitāšu plānošanā un īstenošanā, jaunajā programmas periodā izglītības iestādes skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā varēs iegūt Erasmus+ akreditāciju. Tā sniegs iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties mobilitātes projektu īstenošanai.

Erasmus+ programmā paredzēts īstenot arī sadarbības partnerības, kas ļauj organizācijām gūt starptautiskās sadarbības pieredzi, stiprināt savu kapacitāti un radīt augstas kvalitātes inovatīvus rezultātus izglītības un mācību jomā. Lai sniegtu iespēju programmā iesaistīties nelielām organizācijām ar mazu pieredzi projektu īstenošanā, programmā ir iekļautas neliela mēroga partnerību iespējas, kuru īstenošanai piemēro vienkāršotu finansējuma piešķiršanas modeli. 

Jaunajā programmas periodā ieviesta aktivitāte Erasmus Skolotāju akadēmijas (Erasmus Teacher academies), kur aicināti piedalīties skolotāju sākotnējās izglītības un mācību nodrošinātāji, lai veidotu Eiropas un pasaules perspektīvu skolotāju izglītībā, veicinātu skolotāja profesijas pievilcību un risinātu pedagoģiskā personāla novecošanās problēmu.

Jaunajā darbības periodā no 2021. līdz 2027. gadam Erasmus+ programmas prioritātes, kas caurvij visas aktivitātes, ir iekļaušana un daudzveidība, nodrošinot dažādu sabiedrības grupu pārstāvju dalību projektos, vide un klimata pārmaiņu novēršana, digitālā pārveide un līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Projektu pieteikumus konkursā aicinātas iesniegt organizācijas (juridiskas personas), kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās. Erasmus+ programmas 2021. gada konkursa vadlīnijas pieejamas EK mājaslapā. VIAA laikā no 12. līdz 16. aprīlim organizēs informatīvus pasākumus par projektu pieteikumu iesniegšanu potenciālajiem projektu īstenotājiem visos izglītības sektoros.  Aicinām  sekot līdzi informācijai VIAA mājaslapā.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi

Iesniegšanas laiks visām aktivitātēm norādīts pēc Briseles laika. 

Mācību mobilitāte:

  • personu mobilitāte izglītības un mācību jomā – 2021. gada 11. maijs, plkst. 12.00;
  • Erasmus akreditācijas skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā – 2021. gada 19. oktobris, plkst. 12.00.

Sadarbības partnerības:

  • sadarbības partnerības izglītības un mācību jomā, izņemot sadarbības partnerības nevalstiskajām organizācijām, kuras iesniedzamas Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (EACEA) – 2021. gada 20. maijs, plkst. 12.00;
  • sadarbības partnerības izglītības un mācību jomā nevalstiskajām organizācijām, kuras iesniedzamas EACEA – 2021. gada 20. maijs, plkst. 17.00;
  • neliela mēroga sadarbības partnerības izglītības un mācību jomā –
  • 2021. gada 20. maijs, plkst. 12.00 un
  • 2021. gada 3. novembris, plkst. 12.00;
  • sadarbības partnerības un neliela mēroga sadarbības partnerības sporta jomā – 2021. gada 20. maijs, plkst. 17.00.

Profesionālās izglītības izcilības centri – 2021. gada 7. septembris plkst. 17.00.

Erasmus skolotāju akadēmijas – 2021. gada 7. septembris plkst. 17.00.

Erasmus Mundus – 2021. gada 26. maijs, plkst. 17.00.

Inovāciju alianses  – 7. septembris plkst. 17.00.

Bezpeļņas sporta pasākumi – 2021. gada 20. maijs, plkst. 17.00.

Žana Monē (Jean Monnet) aktivitātes un tīkli – 2021. gada 2. jūnijs, plkst.17.00.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas ieviešanu.

Vairāk šeit

Cik daudz Covid-19 antivielu ir pēc slimošanas un vakcinācijas?

Antivielas pret Covid-19 atklātas arī cilvēkiem, kuri nav zinājuši par slimošanu ar jauno koronavīrusu, savukārt pēc slimošanas antivielu daudzums pakāpeniski samazinās. Bet dažiem vakcinētajiem cilvēkiem antivielas testos nemaz neuzrādījās.

Tiesa, zinātnieki vēl nav atklājuši, vai lielāks Covid-19 antivielu daudzums nodrošina labāku aizsardzību. Svarīgi, kā šīs antivielas saglabāsies, bet to paši vakcīnu ražotāji un zinātnieki vēl pēta.   

ĪSUMĀ:

 • Antivielu testi ir dažādi, tie nav savstarpēji salīdzināmi. 
 • Eksperiments antivielas atklāj arī tiem, kuri par slimošanu nezināja.
 • Testi atklāj: pēc izslimošanas antivielas ir, bet daudzums samazinās.
 • Testos “Pfizer”/”BioNTech” vakcinētajiem antivielu daudzums lielāks.
 • “AstraZeneca” pēc pirmās potes antivielas ir, bet mazāk; dažiem nav vispār.
 • Aizsardzības ilgums un jaunie varianti – vel neatbildētie jautājumi.
Vairāk šeit

Latvijai finanšu pratībā – divnieks. Kā uzlabot iedzīvotāju zināšanas?

Prast rīkoties ar naudu, to māca jau skolās, bet līdzīgi kā ar sinusiem, kosinusiem – ne visi šīs iemaņas profesionāli pielieto ikdienā. Vai, piemēram, kādas ir sekas tam, ja sociālismā skolotus cilvēkus iemet atmodas kapitālismā ar visai draņķīgiem likumiem – redzējām 2008. gada krīzē. Valstī tapusi jaunā finanšu pratības stratēģija 2021.–2027.gadam. Ko tā paredz?
Vairāk šeit

2021. gada 29. marts

Tiešsaistes apmācības “How well prepared are you to sell online in China?”

Online 09:00-12:00 (BRUSSELS)
Aicinām apmeklēt bezmaksas tiešsaistes apmācības par e-komercijas vidi Ķīnā. Apmācību laikā uzzināsiet par jaunākajām tirgus tendencēm, saņemsiet praktiskus ieteikumus un norādes par to kā visveiksmīgāk pārdot savu produktus tiešsaistē Ķīnā. Apmācības organizē EU SME Centre un Ķīnas IPR SME Helpdesk sadarbībā ar Ungārijas Rūpniecības un tirdzniecības kameru un Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociāciju (EUROCHAMBRE).

Darba valoda – angļu.

Detalizētāka informācija un pieteikšanās pasākumam šeit

Apmācību programma un informācija par lektoriem pieejama šeit

-----------------------------------------------------------------------------

China has rapidly become one of the biggest retail markets in the world and, as a result, it is a magnet for brands from all over the world. The E-commerce is a booming sector representing approximately 35% of the overall retail market. The online shopping offers a completely different customer experience to any physical store and in most cases, it is significantly easier for Chinese consumers to shop online rather than offline. It is important, however, to understand that the E-commerce operates differently to Europe in many respects.

This workshop developed by the EU SME Centre and the China IPR SME Helpdesk in cooperation with the Hungarian Chamber of Industry and Commerce and EUROCHAMBRES has the objective of giving attendees a well-rounded understanding of the Chinese E-commerce landscape and the cross border e-commerce (CBEC) and how to sell your products online in China.

This session will cover an array of practical aspects and presents best practices, making sure that you can apply the newly gained knowledge in your daily business. By joining the workshop, companies will grasp the latest market trends, practical recommendations and pointers as to which strategy is most suitable for one’s business.

Tehnoloģiju konference "Deep Tech Atelier"

Tehnoloģiju konference "Deep Tech Atelier" ir veltīta starptautisko zinātnisko startup radīšanai un attīstībai, piedāvājot ne tikai platformu ieinteresēto pušu – uzņēmēju, zinātnisko sasniegumu autoru un tehnoloģiju attīstītāju, industrijas pārstāvju, investoru un politikas veidotāju diskusijām un viedokļiem, bet arī "Commercialization Reactor 17’th Ignition Event" pasākumu, kurš dod uzņēmējiem praktisku iespēju izveidot savu zinātnisko startup komandu kopā ar tehnoloģiju autoriem.

Tehnoloģiju konferences "Deep Tech Atelier" ietvaros tiks prezentētas 15 jaunas zinātniskās tehnoloģijas. Izveidotajām jaunuzņēmumu komandām tiks nodrošinātas praktiskas mācības un treniņi jaunu uz zinātni balstītu startup uzņēmumu veidošanai. Konferences noslēgumā uzņēmēju un zinātnisko tehnoloģiju autoru izveidotās komandas prezentēs savu biznesa vīziju investoriem, akseleratoriem un industriju pārstāvjiem.

Šogad konferencē padziļināti runāsim par medicīnas un kosmosa tehnoloģijām un biznesu.

 • 2021. gada 14. aprīlis, trešdiena
  • Zinātnisko tehnoloģiju prezentācijas un jaunu startup komandu veidošana – tava iespēja kļūt par deep-tech jaunuzņēmuma vadītāju
 • 2021. gada 15. aprīlis, ceturtdiena
  • Konferences atklāšana
  • Nozaru ekspertu uzstāšanās
  • Aktualitātes medicīnas, veselības un kosmosa tehnoloģiju nozarē, viedokļi un diskusijas
  • Zinātnisko startup konkurss, laureātu paziņošana un apbalvošana
  • Norvēģijas finanšu instrumenta aktuālais atbalsts
  • B2B tikšanās
 • 2021. gada 16. aprīlis, piektdiena
  • Zinātnisko startup komandu veidošana
  • Meistarklases un mācību sesijas
  • Uzņēmēju un zinātnisko sasniegumu autoru izveidoto komandu biznesa ideju prezentācijās investoriem, akseleratoriem, industriju pārstāvjiem

Pasākuma darba valoda – angļu. Tulkošana netiks nodrošināta.
Dalība – bez maksas.

Pieteikšanās un plašāka informācija pasākuma mājaslapā deeptechatelier.liaa.gov.lv.

Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā

Piektdien, 9. aprīlī, notiks pirmais tiešsaistes seminārs vairāku pasākumu ciklā, kur Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pulcētie jomas speciālisti dalīsies ar labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā.
CFLA direktore Anita Krūmiņa: “Šī būs jau septītā reize, kad ES fondu projektu īstenotājiem un interesentiem organizējam semināru ciklu “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”. Šoreiz gan izpaliks tikšanās klātienē, taču tas ļāvis mums seminārus sadalīt tematiski: pirmajā dienā runāsim par aktualitātēm, novērojumiem, ieteikumiem ES fondu projektos; otra tikšanās reize būs veltīta iepirkumu un līgumu jautājumiem ES fondu projektu īstenošanā. Semināru ciklu noslēgsim ar informāciju un diskusijām par ES fondu nākotni – jau zināmo un vēl tikai iecerēto.”

Seminārus CFLA organizē sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Labklājības ministriju, Iepirkumu uzraudzības biroju un Valsts darba inspekciju. Diskusijās par pašvaldību iecerēm stāstīs Daugavpils, Jelgavas, Kuldīgas un Limbažu pašvaldību pārstāvji.

Semināri notiks tiešsaistē un tiem sekot varēs CFLA mājaslapā un Facebook kontā:
• 9. aprīlī 10.00 – 13.00 ES fondu projekti: aktualitātes, novērojumi, ieteikumi;
• 16. aprīlī 10.00 – 13.30 Iepirkumi un līgumi ES fondu projektu īstenošanā;
• 23. aprīlī 10.00 – 13.30 ES fondi: ko sola un nesīs nākotne?

Lai sazinātos par semināru norisi, lūdzam reģistrēt savu dalību semināros šeit. Tāpat, aizpildot reģistrācijas formu, ir iespējams uzdot jautājumus, uz kuriem vēlaties dzirdēt atbildes semināros. Semināru darba kārtību skati te.

2021. gada 23. marts

Kodu nedēļa: 2021. gada 9.-24. oktobris

#CodeWeek

Materials from the Second EOSC-Nordic Policy Workshop

The second EOSC-Nordic Policy Workshop was hosted by the Baltics and was successfully held online on March 9. This year, the event presented and discussed the progress of open science in the Baltics and Nordics, also the overall development of EOSC in the collaboration of the partner countries.
It was a great roundup of the first half of the EOSC-Nordic project: the past experiences, challenges that came up and lessons learned, as well as insights into harmonizing the science policies between the partnering countries.

EOSC-Nordic Policy Workshop gathered participants from research and academic institutions, e-infrastructure service providers, policymakers, and funding agencies.

Materials

You can find the recording of the event on our YouTube channel.

The presentations are available in the training library on our Knowledge Hub.

Izveidots finanšu pratības zīmols NAUDASPRASME

Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību un sniegtu skaidru norādi par aktivitātēm un informāciju, kas vērsta uz naudas prasmes stiprināšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izveidojusi zīmolu "Naudasprasme". Zīmola mērķis ir apvienot un popularizēt daudzveidīgos partneru projektus, aktivitātes un informatīvos materiālus, kuri veicina tādu Latvijas iedzīvotāju attieksmi, rīcību un zināšanas, kas nodrošina finansiālu drošību un ilgtspējību.

Lai kļūtu par naudas pratēju, ir ne tikai jāapgūst zināšanas, bet tās arī jāpielieto.  Lai to izceltu, zīmols papildināts ar saukli "Izprast, apgūt, lietā likt!", kas ir praktisku soļu secība ceļā uz naudas prasmi. "Naudasprasme" iekļauj ļoti plašu tēmu loku, kas soli pa solim palīdz virzīties uz finansiālu drošību un ilgtspējību.

Plašāka informācija par zīmolu un tā lietošanu pieejama Finansupratiba.lv

Facebook vietnē https://www.facebook.com/Naudasprasme regulāri tiks apkopota un publicēta informācija par aktuālajiem finanšu pratības projektiem, noderīgiem materiāliem un pasākumiem.

CSP tīmekļa vietne maina izskatu un adresi

Centrālā statistikas pārvaldes (CSP) mājaslapa tika pārmigrēta uz valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienoto platformu, un turpmāk būs līdzīga citām valsts iestāžu vietnēm – pēc vienotiem principiem veidota, mūsdienīga un ērti lietojama.

Jaunā vietnes adrese ir csp.gov.lv, taču lietotāji, kas lietos līdzšinējo domēnu csb.gov.lv, automātiski tiks pārvirzīti uz jauno mājaslapu. Arī citām biežāk lietotajām saitēm ir izveidotas pāradresācijas uz jauno vietni vai statistikas portālu.

Jaunajā tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par iedzīvotāju aptaujām, uzņēmumu apsekojumiem, iestādi un cita ar datiem tieši nesaistīta informācija.

Pēc CSP mājaslapas veiksmīgas migrācijas uz valsts pārvaldes vienoto tīmekļvietnes platformu CSP neturpinās uzturēt statistikas datubāzi, un tā būs pieejama tikai oficiālās statistikas portālā. Saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru portālā tiks publicētas arī statistikas relīzes, publikācijas, kartes, datu vizualizācijas u.tml.

Pārejas shēma no tabulas identifikatora (ID) CSP statistikas datubāzē uz tabulas ID un nosaukumu oficiālās statistikas portālā.

Oficiālās statistikas portālā datubāzes tabulas iespējams atrast, pārlūkojot tēmu koku vai meklējot pēc tabulas nosaukuma vai ID. Visām oficiālās statistikas portālā publicētajām datubāzes tabulām ir iespējams izveidot piekļuvi ar lietojumprogrammas saskarni jeb API.

Eiropas Inovāciju padomes oficiālā atklāšana

18. un 19. martā notika pasākumi, kas veltīti zinātnes un inovāciju pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa (2021-2027) jaunās Eiropas Inovāciju padomes (EIC) oficiālajai atklāšanai. Tā ir vērienīgākā inovāciju iniciatīva, ko Eiropa ir uzņēmusies, un tās budžets laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 10 miljardi eiro.

EIC uzdevums ir identificēt, attīstīt un sekmēt jaunu tehnoloģiju un iespaidīgu inovāciju ienākšanu tirgū. EIC atbalstīs jaunizveidotus uzņēmumus, MVU un pētnieku komandas, kas izstrādā augsta riska un augstas ietekmes inovācijas. Pirmos projektu konkursus plānots izsludināt 18. martā. Aicinām pievienoties divu dienu atklāšanas pasākumam, lai uzzinātu vairāk par EIC redzējumu un par tā finansēšanas iespējām.

18. martā (9.30 – 11.30 CET) bija iespēja noklausīties valstu vadītāju un ES institūciju uzrunas, kā arī notiks īsas īpašas sesijas par EIC ieguldījumu Eiropas ekonomikas atveseļošanā. 19. martā (9.30 – 16.30 CET) bija projektu pieteicēju diena, kuras laikā tiks sniegta konkrēta informācija par to, kā darbojas EIC, kā pieteikties šim finanšu instrumentam, kas ir tiesīgs piedalīties un cita vērtīga informācija. Sesijās tiks iekļauta informācija par finansēšanas iespējām pētniecības komandām, jaunajiem uzņēmumiem, MVU un investoriem.

Pasākumu straumēs tiešsaistē YouTube kanālā EUScienceInnov, un reģistrācija nebija nepieciešama.

Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

2021. gada 22. marts

Erasmus+ kontaktseminārs par karjeras atbalstu skolēniem no mazāk aizsargātām grupām

Laikā no 2021. gada 19. maija līdz 21. maijam Serbijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tiešsaistes tematisko semināru "Karjeras atbalsts un konsultāciju sniegšana skolēniem no mazāk aizsargātām grupām" (“Career guidance and counselling for students from vulnerable groups”).

Seminārs sniedz iespēju skolu un profesionālās izglītības iestādēm iegūt plašāku informāciju par karjeras atbalsta jautājumiem, dalīties ar labo praksi un pieredzi, kā arī atrast projekta partnerus un veicināt projektu pieteikumu izstrādi jaunajā Erasmus+ programmā. Tiešssaistes seminārā aicinām pieteikties skolu un profesionālās izglītības sektoru speciālistus, kurus interesē starptautiska sadarbība, labās prakses un pieredzes apmaiņa, kā arī Erasmus+ projektu izstrāde saistībā ar semināra tēmu.

Detalizēta informācija par semināru SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

Pietiekšanās semināram, aizpildot tiešsaistes pieteikuma veidlapu, un vienlaikus nosūtot dalībnieka CV Europass formātā uz elektroniskā pasta adresi vineta.straume@viaa.gov.lv. Veidlapas aizpildīšanas valoda ir angļu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 12. aprīlis.

Pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Vairāk šeit

2021. gada 20. marts

Jauns algoritms normatīvo aktu projektu izstrādei Latvijā

Š.g. 17. martā Valsts kanceleja un TietoEVRY iepazīstināja biedrību un nodibinājumu pārstāvjus ar jauno Tiesību aktu portālu (TAP portāls), kas no šī gada maija beigām būs vieta, kurā tiks gatavoti faktiski visi normatīvo aktu projekti. TAP portāls izveides mērķis ir Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot sabiedrībai pieejamāku līdzdalību un valsts pārvaldei efektīvāku un ātrāku TAP izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī sēžu vadības procesu pilnveidošana (darba kārtību projektu izstrāde un apstiprināšana, protokolu izstrāde un parakstīšana, rezolūciju gatavošana, Ministru kabineta sēdē pieņemto dokumentu pārvaldība), tai skaitā Ministru kabineta un Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju organizēšanas un norises informācijas sistēmas (e-portfelis) funkcionalitātes pilnveidošana. TAP portālā būs pieejama vispārpieejama un ierobežotas pieejamības informācija.

Tikšanās laikā klātesošie tika iepazīstināti ar šādām TAP portāla funkcionalitātēm:

 • Darbs ar TAP portālu (darba vieta un iestatījumi);
 • Atzinuma sniedzēja noteikšana;
 • Atzinumu sniegšana, saskaņošana, iesniegšana;
 • VSS, MK sēdes, darba kārtība;
 • Protokoli;
 • Pieteikšanās uz jaunumiem;
 • Pieteikšanās uz sēdi;
 • Sabiedrības līdzdalība;
 • Jautājumi un atbildes.

TAP portāla izmantošana būs iespējama izvēloties divus risinājumus, proti, viens veids ir izveidojot organizācijas kontu, otrs veids – neveidojot kontu, bet izmantojot TAP portāla tīmekļa vietni. Pēdējā variantā, lai sniegtu atzinumu par normatīvā akta projektu, būs jāizmanto portāla Latvija.lv, veicot autentifikāciju ar valstī noteiktajiem drošajiem risinājumiem: eParaksts mobile, eParaksts eID vai eParaksts karte. Kā minēja Valsts kancelejas pārstāvis, šādi autorizācijas risinājumi ir noteikti atbilstoši VARAM un Aizsardzības ministrijas prasībām. Savukārt, konta izveidošana ļaus deleģēt atzinuma veidošanu vairākiem darbiniekiem, veikt komentārus kolēģu vajadzībām.

Jāmin, ka ar TAP portāla darbības uzsākšanu būtiski mainīsies atzinumu sniegšanas princips, jo atzinums tekstuālā veidā nebūs jāgatavo, bet gan jāraksta viedoklis un piedāvātais risinājums pie katra normatīvā akta panta vai punkta. Iesniegtie iebildumi vai priekšlikumi veidos pamatu izziņai. Kā vēl viens būtisks aspekts jāmin, ka ikviens normatīvais akts būs redzams publiski pēc tā sagatavošanas, uz to būs iespējams pieteikties atzinuma sniegšanai. Tā pat arī ministrija, pēc savas iniciatīvas, varēs nodot projektu atzinuma sniegšanai tās izvēlētai biedrībai vai nodibinājumam, kas nekādi neietekmēs citu interesi pieteikties atzinuma sniegšanai.

Aicinām laicīgi iepazīties ar TAP portālu, jo ar maija beigām (vai brīdi, kad TAP portāla darbība tiks uzsākta) priekšlikumi vai iebildumi būs jāsniedz šajā portālā. Informāciju par TAP portālu un video ieraksts no 17. marta pasākuma ir pieejams šeit. Jautājumu, tehnisku problēmu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar TAP portāla projekta vadītāju Vitāliju Jakovelu, sūtot e-pastu uz adresi Vitalijs.Jakovels@tietoevry.com.

Konta izveides lūgums jānosūta Valsts kancelejai uz e-pastu tap.atbalsts@mk.gov.lv ar informāciju par biedrības vai nodibinājuma nosaukumu, biedrības vai nodibinājuma nosaukuma saīsinājumu, reģistrācijas numurs, administratora vārds, uzvārds, amats un e-pasts.

Saeimas un nevalstisko organizāciju foruma diskusiju kopsavilkumi

5.martā norisinājās ikgadējais Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forums, kurā diskutēja par valsts un sabiedrības izturētspēju Covid-19 pandēmijas laikā. Forumā dalībnieki piedalījās divās paralēlās tematiskajās diskusijās “Sabiedrības drošība un demokrātija pandēmijas apstākļos” un “Sociālā slodze un sabiedrības izturētspēja krīzes laikā: ko varam darīt labāk?”. Šobrīd ir apkopoti abu diskusiju kopsavilkumi.

Diskusijas “Sabiedrības drošība un demokrātija pandēmijas apstākļos” galvenie ieteikumi:

1) Arī pēc pandēmijas beigām saglabāt iespēju NVO  piedalīties Saeimas komisiju darbā attālināti;

2) Izveidot un attīstīt komunikācijas kanālu, kur NVO var nodot saviem biedriem visai valstij svarīgu informāciju (nepārvēršoties par propagandas kanāliem un cienot neatkarīgu žurnālistiku);

3) Valdībai un Saeimai atzīt kvalitatīva pilsoniskā dialoga nozīmi – proti, pilsoniskajam dialogam (Valdība/Saeima- NVO) jābūt līdzvērtīgam sociālajam dialogam (Valdības- LDDK/LBAS dialogam), NVO jābūt vietai pie reformu sagatavošanas galda.

4) Lai NVO varētu pildīt abas apspriestās funkcijas – (1) palīgs valstij, savienojot valsts institūcijas ar sabiedrību; (2) kvalitatīvu padomu sniedzējs valdībai/Saeimai – NVO sektoram vajadzīga stiprināšana un attīstība, tai skaitā ilgtermiņā prognozējamas un pietiekamas finanses.

Savukārt diskusijā “Sociālā slodze un sabiedrības izturētspēja krīzes laikā: ko varam darīt labāk?” galvenie ieteikumi:

1) NVO būtu jāpalielina finansiālais atbalsts vai jāpiešķir papildus labumi, piemēram, papildus nodokļu atlaides ziedotājiem.

2) Jāizveido un jāattīsta komunikācijas kanālu, kur NVO var viegli uzzināt tieši par savas konkrētās jomas aktualitātēm Saeimas darbā. Manabalss.lv darbojas pie šāda risinājuma.

3) Nepieciešams veidot jaunatnes jautājumu darba grupu, kas varētu koordinēt palīdzību jauniešiem, kurus smagi psiholoģiski / emocionāli / fiziski ir skārusi Covid-19 krīze.

Ar NVO kopsavilkumiem no diskusijas "Sabiedrības drošība un demokrātija pandēmijas apstākļos” var iepazīties šeit un diskusijas “Sociālā slodze un sabiedrības izturētspēja krīzes laikā: ko varam darīt labāk?” var iepazīties šeit

Arī Saeima ir sagatavojusi foruma kopsavilkumus, par abām diskusijām ar kuriem var iepazīties šeit.

Aktualitātes par Atveseļošanās un noturības plāna izstrādi

No 8. – 12.martam norisinājās Finanšu ministrijas tematiskās diskusijas par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā (ANM plāns) paredzētajām reformām, kurās piedalījās arī plašs biedrību un nodibinājumu skaits, paužot viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem ANM plānā. Zemāk atrodami diskusiju materiāli:

Atbalsta joma

Diskusijas materiāli

Digitalizācija

Saite

Ekonomikas attīstība

Saite

Likuma vara

Saite

Veselība

Saite 

Nevienlīdzības mazināšana

Saite

Klimats un transports

Saite 

Somija atzīta par laimīgāko valsti pasaulē, Latvija – 34.vietā

Somija ceturto gadu pēc kārtas atzīta par laimīgāko valsti pasaulē, piektdien pavēstīja ANO.

Latvija laimīgāko valstu sarakstā ierindojusies 34. vietā, Igaunija 28., bet Lietuva 29. vietā.

Izsakoties par Somijas atrašanos pirmajā vietā, pētnieki norādīja, ka tas "nav pārsteigums", ņemot vērā, ka Somija "allaž atradusies augstās vietās savstarpējās uzticības izvērtējumā, kas palīdzējusi nosargāt dzīvi un labklājību pandēmijas laikā".

Somija ir viena no 23 apskatītajām valstīm, kur valdību vada sievietes.

Viņas "sliecas veidot tādu politiku, kurā kopējais mērķis ir labklājība, un tas viņām kopienas transmisijas apslāpēšanu padara par vēl pašsaprotamāku izvēli".

Pasaules ziņojums par laimi ir balstīts trīs gadu laikā tapušajos Gelapa institūta pētījumos par iedzīvotāju laimes pašnovērtējumu.

Aplūkoto faktoru vidū ir iekšzemes koprodukts (IKP), prognozējamie dzīves gadi pie labas veselības, brīvība, valdības un biznesa korupcijas uztvere.

Pirmajā desmitniekā ierindojušās arī Dānija, Šveice, Islande, Nīderlande, Norvēģija, Zviedrija, Luksemburga un Jaunzēlande.

ASV ir 20. vietā, Krievija 77., Ķīna 85., bet Indija 140. vietā.

149 valstu sarakstu noslēdz Ruanda, Zimbabve un Afganistāna.

ANO Ilgtspējīgās attīstības risinājumu tīkla pasūtītais ziņojums klajā laists, tuvojoties Pasaules laimes dienai.

Avots

2021. gada 18. marts

Par Covid-19 vakcinācijas plānu

Par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam

Par prioritāri vakcinējamām personu grupām

Par skolotāju un atbalsta personāla individuālo konsultāciju apmaksu mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā

Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi

Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta saprašanās memorandu

Pārskats par finanšu līdzekļu izlietojumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirtajiem līdzekļiem

2021. gada 17. marts

Tiešsaistes seminārs “Simulācijas spēles kā rīks darbam ar dažādām mērķa grupām”


Divas nevalstiskās organizācijas - biedrība “IMKA Latvija” un biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” aicina interesentus uz tiešsaistes semināru “Simulācijas spēles kā rīks darbam ar dažādām mērķa grupām”. Seminārs notiks otrdien, 2021. gada 30. martā, no 14.00 līdz 15.30.

Seminārā aicināti piedalīties gan NVO pārstāvji, gan ikviens interesents, kas ikdienā strādā ar dažādām cilvēku grupām, vēlas dažādot savus pasākumus, to programmās iekļaujot simulācijas spēles, vai vēlas vienkārši vairāk uzzināt par simulācijas spēļu veidošanu un pielietošanu.

Pieteikšanās tiešsaistes semināram līdz 25. martam: https://ej.uz/wkp9

Semināra laikā dalībnieki gūs svarīgāko informāciju par simulācijas spēles izstrādes soļiem, uzzinās, kas jāņem vērā, organizējot simulācijas spēles, iepazīsies ar simulācijas spēli “Hashtag” - kādās situācijās to var izmantot un kā adaptēt dažādām tēmām un grupām. Vēl būs iespēja iepazīties ar vadlīnijām “Simulācijas spēles kā rīks darbam ar jauniešiem”, kas tapušas starptautiskā projekta “Hashtag”, ko finansē Eiropas Savienības neformālās izglītības programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, ietvaros.

Semināru vadīs un pieredzē dalīsies neformālās izglītības treneres, kopienu attīstības virzītājas ar vairāk nekā 20 gadu praktiskā darba pieredzi tematikā - Gunta Kelle un Inese Šubēvica.

Tiešsaistes seminārs “NVO – biedrību un nodibinājumu – gada pārskats. Kā to sagatavot?”

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā otrdien, 2021. gada 23. martā, no plkst. 15.00 līdz 18.00.

Lektore - Linda Miezīte,  praktizējoša konsultante un pasniedzēja nodokļu, grāmatvedības finanšu un juridiskajos jautājumos.

Lektore seminārā stāstīs par gada pārskata sastāvdaļām, bilanci, inventarizāciju, to iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarēšanās sistēmā un citiem saistītiem jautājumiem. Semināra apmeklētājus informēs arī par izmaiņām normatīvajos aktos, kuras, sastādot gada pārskatu, var skart jebkuru nevalstisko organizāciju.  

Semināra programma:

 1. Vienkāršā grāmatvedība;
 2. Divkāršā grāmatvedība;
 3. Inventarizācijas veikšana un atspoguļošana grāmatvedības reģistros – naudai, pamatlīdzekļiem, krājumiem, debitoriem, kreditoriem u.c.
 4. Gada pārskata sastāvdaļas: bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats, pārskats par administratīvajiem izdevumiem, gada pārskata revīzija, gada pārskata iesniegšanas termiņi un kārtība (iesniegšanas termiņš - pagarināts līdz 30.06.2021.);
 5. Sabiedriskā labuma organizāciju gada pārskatu sastāvdaļas un ziedojumu atspoguļošana;
 6. Gada pārskata iesniegšana EDS;
 7. Citi aktuāli jautājumi, diskusijas.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti https://ej.uz/nvoparskati

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 22.martam, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Aicinām dalieties ar šo ziņu savu nevalstisko organizāciju biedru, darbinieku, brīvprātīgo un atbalstītāju vidū!

FB pasākums https://fb.me/e/Rue61KoJ

2021. gada 16. marts

Latvijai ir potenciāls uzsākt vakcīnu ražošanu

Vairāk šeit

Pētījums apstiprina e-komercijas uzvaras gājienu

Vairāk šeit

Bīstamie cipari mūsu galvās – par vecuma diskrimināciju un tās sekām jauniem cilvēkiem

Vairāk šeit

Kas mainījies sociālajā jomā – kurus un kāda palīdzība sasniedz?

Īsumā:
 1. Garantētais minimālais ienākums
 2. Dzīvokļu pabalsti
 3. Maznodrošinātie un trūcīgie
Vairāk šeit

Eiropas latviešu uzņēmēju un uzņēmīgo virtuālais tīklošanās pasākums #2

Laipni ielūdzam uz otro Eiropas latviešu uzņēmēju un uzņēmīgo tīklošanās pasākumu Zoom platformā 2021.gada 18.martā plkst.20 pēc LV laika!

Diasporas uzņēmēju kopiena #esiLV aicina ikvienu uzņēmēju, kā arī uzņēmīgo, radošo un darošo piedalīties virtuālajā tīklošanās pasākumā!

Tā mērķis ir apzināt Eiropā dzīvojošos Latvijas uzņēmējus un citus aktīvos cilvēkus, lai sniegtu atbalstu, veicinātu kontaktu un pieredzes apmaiņu, kā arī radītu bāzi auglīgām diskusijām un savstarpējai sadarbībai.

Līdzīgi kā ieprieksējā reizē, dalībniekiem būs iespēja īsumā prezentēt sevi, savu piedāvāto produktu vai pakalpojumu un pastāstīt, kādu sadarbību šobrīd meklē, tāpēc sāciet jau trenēt savu "lifta uzrunu", kā arī sagatavot rakstisku kontaktinformāciju, ar kuru dalīties Zoom čatā.

Kā papildus ieguvumu šoreiz piedāvāsim lekciju par digitālo mārketingu, kuru vadīs Katrīne Zane Geidmane, klientu piesaistes kampaņu un satura veidotāja un LinkedIn un zīmola stāstniecības konsultante ar plašu starptautisku pieredzi.

Papildus esam uzaicinājuši dalīties ar saviem digitālā mārketinga pieredzes stāstiem mazākās grupās Dagniju Melderi no Stila Lampām, Zani Vērdiņu no Baltic Design Stories, Daci Gaili no SolaAir Sequin Walls un Zani Puduli no LSM.lv.

Pasākums norisināsies virtuāli, ZOOM platformā, šā gada 18.martā plkst. 20.00 (pēc Latvijas laika!). Lai e-pastā saņemtu saiti uz ZOOM, lūgums pieteikties šeit līdz 2021. gada 17.martam!

Tā kā Zoom platformā vietu skaits ir ierobežots, tiem, kuri tomēr netiek, lūdzam no savas biļetes atteikties šeit pat, bet tiem, kuri vairs nevarēs iegādāties piekļuvei bezmaksas biļetes, būs iespēja noskatīties atskata video ELA un esiLV Youtube kanālos un noklausīties esiLV podkāstu. Informācija būs arī FB grupā @esiLVkopiena (https://www.facebook.com/esiLVkopiena)

GDPR: Piesakoties pasākumam, Jūs piekrītat, ka pasākums tiks ierakstīts un tā fragmenti var tikt izmantoti plašsaziņas un reklāmas nolūkos.

*****

Tīklošanos organizē "Ekonomiskā Sadarbība un Investīcijas Latvijai" (#esiLV), kas veidota kā ārvalstīs darbojošos Latvijas izcelsmes uzņēmēju un nozares profesionāļu un organizāciju kopiena pieredzes apmaiņai un biznesa partnerību veidošanai. Sīkāka informācija: esiLV@latviesi.com*****

Sadarbība un savstarpējs atbalsts ir latviešu uzņēmēju nākotne!

 

2021. gada 15. marts

Kā izvēlēties pareizo Google Ads aģentūru?

No tā, kuru "Google" reklāmas aģentūru jūs izvēlēsieties, atkarīgs tas, cik efektīvi tiks iztērēts jūsu uzņēmuma reklāmas budžets un kādi būs "Google reklāmas" kampaņas augļi. Iespējams, kāds uzņēmējs, kuram agrāk bijusi negatīva pieredze ar "Google" reklāmas amatieriem, vispār teiks, ka "Google" reklāma nestrādā un tajā nav vērts ieguldīt savu naudu. Lai vilšanās rūgtums ietu secen un jūs saņemtu maksimumu no "Google" reklāmas, šajā rakstā apskatīsim to, kā ar vairākiem soļiem nonākt līdz tādai "Google" reklāmas aģentūrai, kura "Google" plašumos orientējas kā kapteinis jūrā.

 Sākotnēji būtu jāuzzina atbilde uz jautājumu, vai "Google" reklāmas vispār strādā, nodrošinot reālus reklāmguvumus to lietotājiem? Īsā atbilde uz šo jautājumu ir "jā" – "Google Ads" strādā gan lielu, gan mazu uzņēmumu popularizēšanai un attīstībai, tikai svarīgi izvēlēties savām nepieciešamībām atbilstošāko reklāmas variantu, jo tādu ir daudz.

Būtiski ir apskatīt arī populārākos viedokļus par to, kāpēc "Google Ads" nedarbojas, ņemot vērā arī pretargumentus, kas ļaus iegūt objektīvu ainu un saprast to, kāpēc citiem "Google" reklāma nav sniegusi cerēto. Pastāv uzskats, ka "Google" reklāmas izmaksā ļoti dārgi un to efektivitāte nav pietiekami liela, taču ir iespējams pielāgot "Google Ads" tā, lai tās spētu sasniegt tieši jūsu uzņēmumam nepieciešamo rezultātu.

Viens no "Google" peļņas avotiem ir tieši "Google Ads" ienesīgā sadarbība ar populāriem uzņēmumiem, kā arī reklāmu veidošana lielam skaitam mazo uzņēmumu. Ir zināms, ka aptuveni puse cilvēku, kuri apmeklē jūsu mājaslapu pēc noklikšķināšanas uz "Google" ievietotās reklāmas, visticamāk veiks pirkumu, atšķirībā no tiem, kas jūsu mājaslapu apmeklē pēc organisko meklēšanas rezultātu apskates, jo bieži vien cilvēki vienkārši apskata veikalu piedāvājumu, lai to salīdzinātu, taču, redzot vajadzīgo produktu reklāmā, topošajam klientam ir lielāka vēlme to iegādāties.

Ir vairāki uzņēmumi, kuri "Google Ads" reklāmās ik gadu iztērē vairākus miljonus dolāru, kas nozīmē, ka tās sniedz lielu ienākumu atdevi (IA) un reklāmguvumus, tāpēc viens no variantiem, lai jau šobrīd sāktu attīstīt savu uzņēmumu, ir vērsties pie kāda no oficiālajiem "Google Premiere Partner". Latvijā šo oficiālo "Google" partneru ir salīdzinoši maz, un viens no "Google" partneriem ir "JKonsult". Būšana oficiālajam "Google" partnerim nozīmē ātrāku pieeju jaunākajiem "Google Ads" reklāmas rīkiem, iespēju apmeklēt profesionālās pilnveides pasākumus, kā arī ekskluzīvas informācijas iegūšanu, kas ļauj būt soli priekšā citiem reklāmdevējiem.

Kad esam sapratuši, ka "Google Ads" reklāmas ir efektīvas un ar tām ir iespējams uzlabot uzņēmuma pārdošanas rādītājus, tēlu un popularitāti, būtu jāsāk apdomāt, kuru "Google" reklāmas aģentūru izvēlēties, jo no šīs izvēles ir atkarīgi daudzi turpmākie faktori, kas ietekmēs uzņēmuma budžetu un reklāmguvumus.

Galvenais "Google Ads" pamatprincips ir maksa par klikšķi (MPK), kas nozīmē, ka uzņēmums maksā nevis par laika periodu, kurā reklāma tiek rādīta, bet gan par lietotāju klikšķiem uz reklāmas. Ja vajadzīgās prasības izpilda augsti kvalificēts profesinālis, kas visbiežāk būs aģentūra, kura kvalificēta kā "Google Premiere Partner", tad MPK reklāmas piesaistīs ne tikai maksimālu klientu skaitu, bet arī atlasīs pareizos cilvēkus, kuri šajā gadījumā būs jūsu topošie klienti. Tātad sāksim ar to, kuri būtu galvenie kritēriji, izvēloties reklāmas aģentūru?

"Google Premiere Partner: Starp Google Partner" un "Google Premiere Partner" ir liela atšķirība, jo "Premiere" partnera statuss norāda, ka reklāmas aģentūrai ir labākas partnerattiecības ar "Google". Šīs partnerattiecības norāda, ka konkrētā aģentūra, analizējot jūsu reklamēšanas mērķus un budžeta iespējas, spēs sasniegt labākos rezultātus. "Premiere" partneriem ir vairākas priekšrocības, piemēram, ātrāka pieeja jaunākajai informācijai un aktualitātēm. Šādas aģentūras ir daudz pieredzējušākas savā jomā, kas rezultēsies ar pozitīvu ietekmi uz jūsu uzņēmuma investīciju atdevi.

Pārskatu veidošana: Viens no faktoriem, kas uzlabos jūsu sadarbību ar reklāmas aģentūru, ir pārskati, kurus veido aģentūra, lai jums būtu vieglāk analizēt kampaņu datus. Reklāmas aģentūra ar "Google Ads" un "Analytics" palīdzību izseko dažādas darbības un reģistrē nepieciešamos datus, kas saistās ar jūsu MPK kampaņu, lai gan jūs, gan aģentūra spētu pārskatīt kampaņas statusu un plānot turpmākās kampaņas un darbības snieguma uzlabošanai. Skaidru, jums pielāgotu pārskatu veidošana, kas atbilst tam, ko jūs vēlaties uzzināt par kampaņas darbību, liecina par profesionālu aģentūru, kura ciena savus klientus. Pārskatiem parasti ir konkrēts formāts un cikliskums (piemēram, reizi mēnesī vai ceturksnī)

Aģentūras pārredzamība: Jāņem vērā arī pārredzamība, kas, izvēloties aģentūru, būs svarīgs faktors turpmākā sadarbībā. Ja aģentūra saprotami atspoguļo jūsu reklāmas kampaņas statusu, reklāmguvumus un kopējās izmaksas, visticamāk, tā būs laba izvēle. Kāpēc? Jo, sniedzot aģentūrai lielu piekļuvi savam kontam, ir svarīgi, lai ar jūsu profilu un uzņēmuma datiem darbojas kāds, kurš spēj nodrošināt caurspīdīgumu un atklātību. Aģentūrai būtu jābūt ieinteresētai jūsu uzņēmuma attīstībā un jāveic kvalitatīvu darbu godīgi un atklāti, lai rezultātā sadarbība nebeidzas ar sliktiem, jūs neapmierinošiem rezultātiem.

Savstarpējā komunikācija: Jau labi zināms, ka jebkurās darba attiecības svarīga ir aktīva komunikācija, kas attiecas arī uz sadarbību ar aģentūru, kas pārstāvēs jūsu intereses. Strādājot ar reklāmas aģentūru, būs vieglāk sasniegt nepieciešamo rezultātu, ja aģentūra ar jums regulāri sazināsies, informējot jūs par jaunumiem, kā arī konsultējoties ar jums par reklāmu izveidei nepieciešamo informāciju. Labai MPK kampaņai ir nepieciešama jūsu un reklāmas aģentūras mijiedarbība, lai apspriestu gan vēlamos mērķus, gan nepieciešamās izmaiņas kampaņu uzlabošanā.

Galvenie ieguvumi, izvēloties pareizo reklāmas aģentūru, ir tādi, ka jūsu reklāmas kampaņas veidos profesionāli eksperti, kuri šajā jomā strādā jau ilgu laiku un savā starpā konkurē, kas nozīmē, ka "Google Premiere Partner" aģentūras nemitīgi attīstās, lai neatpaliktu viena no otras un spētu klientiem sniegt tikai pašus aktuālākos risinājumus.

"Google Ads" aģentūras izvēle var būt ļoti sarežģīta, taču, vadoties pēc noteiktiem kritērijiem, būs viegli atrast jums piemērotāko. Aģentūru skaits ir salīdzinoši liels, taču augsti kvalificēta un profesionāla aģentūra gan drīzāk būs retums, it īpaši Latvijas tirgū. Pēc iepriekš minētajiem principiem var viegli atrast nepieciešamos pakalpojumus un uzņēmumu, kas spēs realizēt jūsu izvirzītos mērķus.

Avots

2021. gada 12. marts

21. martā groziņu zibakcija "Iešūpojam pavasari!"

Eiropas Latviešu apvienība aicina ikvienu piedalīties pirmajā pavasara dienas rītā 21. martā groziņu zibakcijā "Iešūpojam pavasari!". Ikviens diasporas kopas, ansambļa, kora, pulciņa dalībnieks vai individuāls mākslinieks tiek aicināts savā Facebook profilā publicēt foto vai video ar lielu, mazu, dzijas, kartupeļu vai ideju groziņu vai audio ierakstu ar jebkādu radošu darbu pavasarīgā noskaņā. Dalībnieki tiek aicināti izmantot mirkļa birku #IešūpojamPAVASARI! Vairāk informācijas var atrast šeit.

Mācības par Tiesību aktu portāla izmantotošanu nevalstiskā sektora interesentiem

Valsts kanceleja š.g. 17. martā no plkst. 11.00 līdz 16.00 organizē apmācības nevalstiskā sektora interesentiem par jauno Tiesību aktu portālu. Apmācību sesijas ietvaros plānots apskatīt šādas tēmas:

 1. Darbs ar Tiesību akta portālu (darba vieta un iestatījumi);
 2. Atzinuma sniedzēja noteikšana;
 3. Atzinumu sniegšana, saskaņošana, iesniegšana;
 4. VSS, MK sēdes, darba kārtība;
 5. Protokoli;
 6. Pieteikšanās uz jaunumiem;
 7. Pieteikšanās uz sēdi;
 8. Sabiedrības līdzdalība;
 9. Jautājumi un atbildes.

Apmācības notiks Microsoft Teams vidē izvēloties Pieslēgties apmācību sesijai vai iekopējot tīmekļa pārlūka adreses joslā saiti uz apmācību sesiju, kas ir šeit. Jautājumu, tehnisku problēmu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar TAP projekta vadītāju Vitāliju Jakovelu, sūtot e-pastu uz adresi Vitalijs.Jakovels@tietoevry.com Apmācību materiālus apmācību dienā, kā arī sesijas ierakstu pēc apmācībām varēs atrast šeit.

Kāds plānots atbalsts no ES Struktūrfondu finansējuma 2021-2027?

15.martā plkst. 15.00 notiks ikmēneša tematiskā tikšanās. Tikšanās veltīta Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas procesam un plānotajam atbalstam biedrībām un nodibinājumiem. Ar Finanšu ministrijas sagatavoto prezentāciju par 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzsākšanas aktualitātēm var iepazīties šeit.

SIF Līdzfinansējuma programma

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome apstiprināja programmas “Līdzfinansējuma programma” atklāta projektu pieteikumu konkursa nolikumu. Pieejamais finansējums organizācijām būs 425 000 euro. SIF plāno, ka pieteikumus varēs iesniegt no 2021.gada 1.aprīļa. 

Konteksts: 26.februārī Ministru kabinets apstiprināja Līdzfinansējuma programmu 430 000 euro apmērā, nodrošinot Latvijas biedrību un nodibinājumu līdzdalību Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu atbalsta programmās.

Konkursa veids: atvērts konkurss, kas tiks slēgts, kad tiks izmantots viss Programmā pieejamais finansējums, bet ne vēlāk kā 2021.gada 30.septembrī. Izmaksu attiecināmības periods: 01.01.2021. - 31.12.2021.

Projekta summa: vienam pieteicējam maksimālais pieejamais finansējums ir 100 000 euro, minimālā vienam projektam piešķiramā summa nav noteikta.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus, kas tiek īstenoti šādās jomās:

 1. interešu pārstāvība;
 2. pilsoniskā līdzdalība un demokrātija;
 3. cilvēktiesības;
 4. dažādības veicināšana;
 5. izglītība;
 6. sociālā palīdzība;
 7. vardarbības mazināšana;
 8. bērnu tiesību aizsardzība;
 9. vides aizsardzība;
 10. jaunatne;
 11. kultūra;
 12. lauku attīstība;
 13. migrācijas jautājumi;
 14. savstarpējā sadarbība Eiropas Savienības un pasaules līmenī;
 15. Piederība Eiropas Savienībai.

Gads kopš pandēmijas izsludināšanas: Cik lielu postu nodarījis Covid-19?

11. martā, aprit gads, kopš Pasaules Veselības organizācija (PVO) Covid-19 dēļ izsludināja pandēmiju. Kā situācija mainījusies?

Pirms gada 11. martā inficēto skaits pasaulē bija ap 125 000. Vīrusa upuru skaits – mazāks par 5000. Salīdzinājumam – šodien ar Covid-19 saslimušo skaits pārsniedz 118 miljonus, bet miruši vairāk nekā 2,5 miljoni.

Pandēmija vissmagāk skārusi Eiropu, Ziemeļameriku un Dienvidameriku. No Eiropas valstīm skaudra situācija ir Čehijā.

Ķīnā, kur pirmo reizi tika atklāta saslimšana ar lipīgo vīrusu, pēc oficiālajiem datiem uz 100 000 reģistrēti vien 0,3 vīrusa izraisīti nāves gadījumi.

Cerības par atgriešanos normālā dzīvē radījušās salīdzinoši īsajā laikā izstrādātās vakcīnas. Līdere pēc vakcinēto cilvēku daudzuma visā pasaulē ir Izraēla. Tur vismaz vienu poti saņēmusi jau vairāk nekā puse iedzīvotāju. Salīdzinoši raita vakcinācija norit arī, piemēram, Lielbritānijā un ASV. Kopš vakcinācijas sākuma, piemēram, Izraēlā mazinājies hospitalizēto cilvēku skaits un pakāpeniski tiek mīkstināti daži ierobežojumi. Vienlaikus – kad dzīve varēs atgriezties agrākajā ritmā, vēl grūti prognozēt.

Vairāk šeit

Health Institute piedalīsies [1]Ķīnas - Eiropas tiešsaistes seminārā par profesionālo izglītību; [2]starptautiskajā Čengdu Profesionālās izglītības pilsētas veicināšanas konferencē

Health Institute piedalīsies:
[1] Ķīnas - Eiropas tiešsaistes seminārā par profesionālo izglītību
[2] starptautiskajā Čengdu Profesionālās izglītības pilsētas veicināšanas konferencē.
Health institute interese - sadarbība izglītībā un zinātnē ar nevalstisko organizāciju starpniecību.
Info angļu valodā

China (Chengdu)-Europe Seminar on Vocational Education and Chengdu International Vocational Education City Promotion Conference on 30th March, 2021.
Chengdu Municipality now is sparing no efforts to build Chengdu International Vocational Education City (hereinafter referred to as the CIVEC) and other demonstration bases for integration of industry development with vocational education, in order to facilitate the Chengdu for Talents with Vocational Skills project and meet the demands of talents in Chengdu's industrial economy sectors. Hence, Chengdu Municipal Foreign Affairs Office and People's Government of Jintang County, one of the district-level governments under Chengdu Municipality's administration, jointly initiate this event, in an effort to enhance experience exchange and mutual learning between Chengdu and European sister cities, vocational education institutions and professionals in this field, and further explore potential cooperation projects in vocational education for both sides.

The seminar and promotion conference will be held both online and offline. The offline venue will be set at the Investment Promotion Center of Huaizhou New City Administrative Committee in Chengdu, while online channel will be confirmed later. Domestic and foreign guests are warmly welcome to have in-depth communication and exchange on the themes such as “current situation, development tendency and international cooperation of vocational education”. A list of possible opportunity for cooperation with the CIVEC will be released on the promotion conference. We hope, through all these efforts, to explore new development opportunities for Sino-European vocational education cooperation. We will also organize a site visit to the CIVEC before the seminar and promotion conference.

 

 

Kāpēc "ābols nekrīt tālu no ābeles"?

Piektdien, 12.martā, plkst. 15:00 - Kāpēc "ābols nekrīt tālu no ābeles"?
Kristīne Virsnīte sarunā "Kāpēc "ābols nekrīt tālu no ābeles"?" ar psiholoģi, KBT psihoterapeiti, Mg. art., Dr. Psych. Diānu Zandi iedziļināsies bērna temperamenta tēmā.

Facebook Live www.facebook.com/events/357538905332931

Bērnu seksualitāte: atklāti par "tabu" tēmām

Piektdien, 12.martā, plkst. 10:00 – Bērnu seksualitāte: atklāti par "tabu" tēmām.
Agneses Drunkas saruna ar klīnisko psihologu, konsultantu attiecību un seksualitātes jautājumos Kristīni Balodi.

Facebook live, informācija sekos www.facebook.com/Debesmanna/events

2021. gada 11. marts

Kāpēc veselības aprūpes sistēma virzās atpakaļgaitā

Kamēr visa pasaule turpina apkarot pandēmiju, nekur nav pazudušas slimības, ar kurām cilvēki turpina cīnīties ik dienu – vēzis, sirds un asinsvadu slimības, retās slimības un daudzas citas. Lai veiksmīgi tās ārstētu, vitāla ir atbilstošu zāļu pieejamība un valsts sniegtais atbalsts kompensācijas veidā šo medikamentu nodrošināšanai.
 
Vairāk šeit

Vai viegli būt jaunam?

Ceturtdien, 11.martā, plkst. 12:00 - Vai viegli būt jaunam?
Valda Meldera saruna ar Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītāju, psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantinovu.

Facebook Live www.facebook.com/events/2533859076907668

2021. gada 10. marts

Gaidāma pacienta gribas izteikšanu ārstniecības procesā

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) jau ilgāku laiku īpašā darba grupā strādā pie tā, lai sakārtotu regulējumu, kas pacientam skaidri ļautu noteikt savu ārstēšanas gribu un noteikt apstākļus, pie kādiem cilvēks vairs nevēlas tikt reanimēts. Ar līdzīgiem likuma grozījumiem šobrīd strādā arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājs un, iespējams, ka gan šis, gan LĀB piedāvājums, kura izstrāde pandēmijas dēļ gan bija aizkavējusies, pavisam drīz varētu tikt nodots plašākām diskusijām.
Vairāk šeit

Finanšu līderus uztrauc mākslīgā intelekta izmantošana uzskaitē

53% finanšu līderu uzskata, ka vairāk nekā puse visu finanšu uzskaites procesu uzņēmumos varētu tikt automatizēti ar mākslīgā intelekta (MI) pielietojumu jau tuvāko trīs gadu laikā, liecina ikgadējais "EY" finanšu grāmatvedības attīstības pētījums "Kā uzņēmumu atskaitēm labāk atspoguļot biznesa patieso vērtību?".

Saskaņā ar EY pētījumu, 54% finanšu nozares speciālistu uzskata, ka drīzumā uzņēmumu finanšu uzskaites pamatā būs blokķēdes risinājumi.

"Mākslīgā intelekta un automatizācijas iespēju pilnvērtīga izmantošana finanšu uzskaites jomā ieviesīs fundamentālas pārmaiņas. Taču šīm pārmaiņām ir nozīmīgi šķēršļi - šobrīd MI lielākais izaicinājums nav tehnoloģisks, bet gan jauno sistēmu un risinājumu uzticamība. Mūsu pētījumā 68% finanšu profesionāļu atzina, ka mākslīgā intelekta jomā vēl ir jāpilnveido pārvaldība, kontroles iespējas un jāizstrādā MI iespēju ētikas ietvars," stāsta "EY" partnere Baltijas valstīs Diāna Krišjāne.

Kamēr nav izsvērtu uzraudzības mehānismu un ētikas ietvara, 63% "EY" pētījuma dalībnieku atzina, ka tos uztrauc iespējamie riski, kas rastos no MI izmantošanas finanšu uzskaitē.

"Finanšu funkcijas automatizācija nozīmēs arī nozares profesionāļu lomas maiņu, proti, no finanšu direktoriem arvien vairāk tiks sagaidīts vērtīgs, tālejošs redzējums un biznesa attīstības prognozes, kamēr ikdienas darbi paliks mākslīgā intelekta vadītu procesu rokās. Tāpat mēs redzam, ka uzņēmumu vadības līmenī arvien pieprasītāka ir augstas kvalitātes informācija par ne-finanšu rādītājiem, piemēram, par uzņēmuma pārvaldību, ietekmi uz vidi un sociālo telpu. Šīs ir jomas ar kurām ir jāpapildina uzņēmumu uzskaites funkcijas un līdz ar to – arī izpratne par uzņēmumu ilgtermiņa vērtību," papildina D. Krišjāne.

 

EY pētījuma "Kā uzņēmumu atskaitēm labāk atspoguļot biznesa patieso vērtību?" ietvaros tika aptaujāti vairāk kā tūkstotis finanšu direktoru un nozaru uzraugošo institūciju pārstāvji 26 valstīs. Pētījumā aptvertas 13 ekonomiku vadošās nozares un aptauju papildināja padziļinātas intervijas ar finanšu profesionāļiem.

AVOTS

Četrpadsmitais Saeimas un NVO forums

5.martā tiešsaistē notika ikgadējais Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forums. Tajā diskutēja par valsts un sabiedrības izturētspēju Covid-19 pandēmijas laikā.

Forumu atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Tā dalībniekus uzrunāja arī Latvijas Skautu un gaidu organizācijas vadītāja Agnija Jansone un Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva. Savukārt ievadrunu teica biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore Inese Vaivare.

Foruma laikā dalībnieki piedalījās divās paralēlās tematiskajās diskusijās. Vienā no tām Saeimas deputāti un NVO pārstāvji sprieda par sabiedrības drošības un demokrātijas jautājumiem pandēmijas apstākļos. Savukārt otrā diskutēja par Covid-19 nestajiem izaicinājumiem sociālajā jomā.

Tematiskās diskusijas vadīja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja biedre Anda Čakša, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns, Eiropas politikas analīzes centra asociētais pētnieks Mārtiņš Hiršs un Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka.  Diskusiju kopsavilkumā atgriezenisko saiti no izpildvaras pārstāvjiem sniedza Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Saeimas un NVO foruma norisei varēja sekot līdzi tiešsaistē www.saeima.lv un parlamenta Facebook kontā.

Kopš Saeima 2006.gadā pieņēma deklarāciju, kurā noteikti Saeimas un NVO sadarbības principi un veicamie uzdevumi sadarbības pilnveidošanai, forums kļuvis par ikgadēju tradīciju. Šis bija četrpadsmitais Saeimas un NVO forums, un to organizēja parlaments sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.

I.Mūrniece: pandēmijas laikā parlamentam un NVO kopīgiem spēkiem jāmeklē risinājumi un jāveido sabiedrības izpratne

Foruma materiāli:

Programma

 1. Biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktores Ineses Vaivares prezentācija
 2. Foruma atklāšanas un diskusijas "Sabiedrības drošība un demokrātija pandēmijas apstākļos" videoieraksts
 3. Diskusijas "Sociālā slodze un izturētspēja krīzes laikā: ko varam darīt labāk" videoieraksts
 4. Diskusiju kopsavilkuma un foruma noslēguma videoieraksts

Palīdzēt sev, lai palīdzētu bērnam

Trešdien, 10. martā, plkst. 18:00 – Palīdzēt sev, lai palīdzētu bērnam
Dr. Ieva Everte ir ārste-rezidente psihiatrijā, docētāja Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedrā, divu bērnu mamma.

Zoom, tikai ar iepriekšpieteikšanos www.facebook.com/events/234030338375800

2021. gada 9. marts

Scenāriji Covid-19 ierobežojumiem

Īsumā:
 1. 2 scenāriji turpmākajai rīcībai saistībā ar Covid-19.
 2. Tie saistīti ar attālinātā darba ieviešanu, klātienē atļaujot strādāt tikai būtiskiem ražošanas uzņēmumiem.
 3. Stingrākajā no variantiem paredzēti tādi pulcēšanās ierobežojumi, kas atļauj iziet no mājas tikai neatliekamos gadījumos, piemēram, lai dotos uz slimnīcu, veikalu, pastaigā ar suni vai fizisku aktivitāšu nolūkā.
 4. Kopumā izstrādāti četri scenāriji.
 5. Attālinātajā darbā cilvēkiem piešķirtu 60 eiro, summu neapliekot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 6. Scenārijs paredz mazināt maksimāli pieļaujamo pasažieru skaitu līdz 30% no transporta ietilpības. Varētu arī atteikties no pašvaldību stāvvietu maksas privātam transportam.
 7. Tiek plānots pievērsties mērķtiecīgai Covid-19 perēkļu identificēšanai, veicot pūļa testēšanu un mērķtiecīgu skrīningu.
 8. Bērnudārzus paredzēts nodrošināt vecākiem, kuri nevar strādāt attālināti.

Stingrākais ierobežojumu scenārijs

 1. pienākumu uzturēties savā dzīvesvietā vienas mājsaimniecības ietvaros,
 2. atstāt dzīvesvietu tikai neatliekamos gadījumos, piemēram, lai dotos uz slimnīcu, veikalu, pastaigā ar suni vai fizisku aktivitāšu nolūkā.
 3. reliģiskās darbības veikšanas vietas klātienē darbotos tikai reliģisko svētku dienās,
 4. pārtraukta muzeju darbība ārtelpās un dabas taku darbība.

Mācības paredzētas attālināti, izņemot bērnudārzu bērniem, kuru likumiskie pārstāvji paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Sporta norise notiktu tikai individuāli ārtelpās, izņemot Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālu sportistu treniņi ārtelpās. Paredzēts, ka nenotiek nekādi sporta pasākumi.

Scenārijā paredzēts, ka veselības aprūpē tiktu nodrošināta:

 1. neatliekamā medicīniskā un akūtā palīdzība,
 2. ģimenes ārsta sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi,
 3. Valsts asinsdonoru centra sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi,
 4. vakcinācijas pakalpojumi,
 5. veselības aprūpes pakalpojumi mājās,
 6. grūtnieču aprūpe,
 7.  laboratorijas pakalpojumi.

KONTEKSTS:

Covid-19 uzliesmojuma laikā 2020. gada pavasarī Latvijā bija izsludināta ārkārtējā situācija jaunā koronavīrusa ierobežošanai. Situācija vasarā bija stabila, bet septembra beigās saslimstība strauji pieauga. Valdība novembrī atkārtoti noteica ārkārtējo situāciju, bet, tā kā saslimstība ar Covid-19 nemazinās, ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 6. aprīlim, ieskaitot arī Lieldienu brīvdienas. Epidemiologi jau iepriekš brīdinājuši, ka iespējams straujš saslimstības pieaugums un īpaši lipīgā Lielbritānijas vīrusa paveida izplatīšanās.

Saskaņā ar iepriekš valdības atbalstīto luksofora principu par ierobežojumu mīkstināšanu varētu spriest, ja saslimstības rādītāji samazinātos līdz vidēji 200 gadījumiem uz 100 000 cilvēku 14 dienu laikā. 

Avots