Translate

2021. gada 7. jūnijs

Informatīvs ziņojums "Par ietekmes izvērtēšanas sistēmas pilnveidi"

 
Materiāls veidots, izpildot Ministru kabineta 2016. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 495 "Par konceptuālo ziņojumu "Ietekmes pēcpārbaudes ieviešana"" dotos uzdevumus: 6. Sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā informatīvo ziņojumu par izmēģinājumprojektu (pilotprojektu) īstenošanas rezultātiem un turpmāko rīcību ietekmes pēcpārbaudes ieviešanā; 7. Izstrādāt vienotu metodoloģiju – vadlīnijas ietekmes pēcpārbaudes veikšanai. 

Divi izmēģinājumprojekti – Brīvprātīgā darba likuma un Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumu Nr. 494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu" ietekmes pēcpārbaudes novērtējumi – tika veikti jau 2018. gadā. Par izvērtēšanas norisi un rezultātiem tika sagatavots ziņojuma projekts (pievienots šī ziņojuma pielikumā), kas tika izskatīts Saeimas Nodarbinātības apakškomisijas 2018. gada 16. oktobra sēdē. Jāatzīmē, ka veikto ietekmes pēcpārbaudes pilotprojektu rezultāti, kā arī esošās ietekmes izvērtēšanas prakses monitorings, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) metodoloģiskie ieteikumi un citu valstu prakse norāda uz nepieciešamību pārskatīt 2016. gadā pieņemto lēmumu īstenot ietekmes pēcpārbaudi kā iekšējo novērtējumu. Atbilstoši esošās ietekmes izvērtēšanas  prakses un kvalitātes analīzei, kā arī ņemot vērā ārējos (OECD un Pasaules Ekonomikas foruma) vērtējumus un ieteikumus, formāla ietekmes pēcpārbaudes kā vēl viena ietekmes izvērtēšanas uzdevuma noteikšana normatīvo aktu izstrādātājiem nebūtu pietiekams risinājums, kas pēc būtības mainītu esošo situāciju un uzlabotu ietekmes izvērtēšanas kvalitāti.

Ietekmes izvērtēšanas sistēmas pilnveidē jāņem vērā vēl divi būtiski aspekti: nepieciešamība kvalitatīvi uzlabot sabiedrības līdzdalības īstenošanas praksi, kā arī Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla (turpmāk – TAP portāls) ieviešana, kas radīs ievērojamas izmaiņas esošajā ietekmes izvērtēšanas procesa organizēšanā. TAP portāls tiek veidots kā uz lietotāju vērsts instruments gan tiesību aktu projektu izstrādātājiem, veicot kvalitatīvu un jēgpilnu darbu tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas procesā, gan sabiedrības pārstāvjiem, iesaistoties tiesību aktu izstrādē un saskaņošanā. Līdz ar TAP portāla ieviešanu tiks digitalizēts viss tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas process, t. sk. sākotnējās ietekmes novērtējuma sagatavošana un sabiedrības līdzdalības organizēšana. TAP portālā sākotnējās ietekmes novērtējuma forma paredz virkni strukturēto datu, kas ļaus nodrošināt informācijas sistematizēšanu, uzkrāšanu un izmantošanu.

Vienlaikus ar šo ziņojumu tiek akcentēta mērķtiecīgu un jēgpilnu pārmaiņu nepieciešamība esošajā tiesību aktu ietekmes izvērtēšanas sistēmā, lai panāktu, ka tā kļūst par optimālu un efektīvu procesu, kurš sekmē regulējuma kvalitātes uzlabošanos un valsts attīstības mērķu sasniegšanu. 
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru