Translate

2021. gada 31. marts

Atskats uz Memoranda padomes 31.03.2021. sēdi

Atskatoties uz šodienas, 2021. gada 31.marta Memoranda padomes sēdes norisi:

  • Memoranda padome uzklausīja Pārresoru koordinācijas centra pārstāvju redzējumu par aktivitātēm sociālās uzticēšanās veicināšanai,  izsakot pateicību par tēmas nozīmīguma aktualizēšanu un atbalstu plānotajām turpmākajām darbībām. Valsts kanceleja informēja par OECD plānoto pētījumu par uzticēšanos visās organizācijas dalībvalstīs pēc vienotas metodoloģijas.
  • Kultūras  ministrijas pārstāves iepazīstināja ar Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāna 2021.-2023.gadam projektu, kuru plānots pēc 2021.gada 12.aprīļa izsludināt publiskajā apspriešanā, aicinot sabiedrības pārstāvjus izteikt priekšlikumus plāna pilnveidošanai. Vienlaikus Kultūras ministrija informēja par iepriekšējā Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020.gadam īstenošanā sasniegtajiem rezultātiem.
  • Finanšu ministrijas pārstāve iepazīstināja ar sagatavoto redzējumu saistībā ar izmaiņām regulējumā sabiedriskā labuma organizāciju saimnieciskai darbībai. Tika sniegta informācija arī par dokumenta turpmāko virzību – to plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Padome vienojās, ka nepieciešams diskusijas turpinājums par šo jautājumu – vismaz sanāksme, kas tiek plānota 9.aprīlī plkst. 15.00 un iespējams, arī nākamajā Memoranda padomes sēdē. Informācija par iespējām piedalīties sanāksmē tiks sniegta, nosūtot uzaicinājumu Memorandu parakstījušajām organizācijām tuvākajā laikā.
  • Memoranda padome apstiprināja konkursa komisijas personālsastāvu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa atlases procesa nodrošināšanai.
  • I.Vaivare informēja par aktualitātēm saistībā ar darbu COVID-19 stratēģiskās vadības grupā un Memoranda padome atbalstīja kopīgu aicinājumu visām ministrijām ar savas nozares NVO rīkot sanāksmes, gatavojot Latvijas kopējo redzējumu par vēlamajiem ieguldījumiem nozarē (t.sk. NVO aktivitātēm/līdzdalībai) no ES fondiem un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem (t.sk. Atveseļošanas un noturības mehānisms un Daudzgadu finanšu ietvars). Memoranda padome lūdz ministrijas organizēt diskusijas līdz 2021.gada 21. aprīlim, to norises kopsavilkumu nosūtot Memoranda padomei līdz 2021.gada 23. aprīlim.
  • Tāpat Memoranda padome atbalstīja priekšlikumus sagatavot grozījumus Memoranda padomes 2017.gada 24.maijā apstiprinātajā kārtībā attiecībā uz pārstāvju deleģēšanu, risinot identificētos Memoranda padomes un deleģēto pārstāvju sadarbības problēmjautājumus.
  • Sabiedrības integrācijas fonds iepazīstināja ar kustību “Dažādībā ir spēks” (plašāka infomācija pieejamahttps://www.dazadiba.lv/). Tuvākajā laikā tiks izsūtīta papildus informācija par iespējām pieteikties pašvērtējuma veikšanai.
  • Ņemot vērā, ka iespējai deleģēt pārstāvi Dziesmu un deju svētku padomes pretendentu vērtēšanas komisijā noteiktajā termiņā nav atsaukusies neviena organizācija, sadarbībā ar Kultūras ministriju rasts risinājums – Memoranda padomes sekretariāts aicinās jomas ekspertus no Nemateriālā kultūras mantojuma padomes, Latvijas Mūzikas padomes un Latvijas Dejas padomes apsvērt pārstāvju izvirzīšanu, lai attiecīgi Memoranda padome rakstiskajā procedūrā 2021.gada aprīļa sākumā varētu lemt par pārstāvja deleģēšanu.
  • Sabiedrības integrācijas fonds informēja par tuvākajās dienās plānoto konkursa izsludināšanu uz četrām nevalstisko organizāciju pārstāvju vietām Sabiedrības integrācijas fonda padomē, kā arī aicināja Memoranda padomi deleģēt pārstāvi pretendentu pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvā.
  • Nākamā Memoranda padomes sēde notiks 2021.gada 28.aprīlī plkst. 11.00, tās darba kārtībā iekļaujami šādi jautājumi: Valsts kancelejas un Atvērtās pārvaldības partnerības ekspertu ziņojums par 5.Latvijas Atvērtās pārvaldības plāna izstrādes procesu, provizoriski ziņojums par biedrības „Latvijas Pilsoniskās alianse” un biedrības „Sabiedriskās politikas centrs Providus” kopīgi veikto pētījumu, kā arī citi jautājumi, kas tiks precizēti tuvākajā laikā.

Visi sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē: https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-31-marta-sedes-darba-kartiba, savukārt sēdes ieraksts - https://www.youtube.com/watch?v=kLDbD1_ZpJ0.

Informāciju sagatavoja 

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja

Valsts pārvaldes politikas departaments

Konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru